ວຽກເຮັດງານທໍາ: SERVTEC ກໍາລັງຊອກຫາລູກຄ້າຂອງຕົນເປັນຜູ້ສົ່ງຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນ, ຜູ້ຈັດການຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (M / F)

ສະຖານທີ່ສະເຫນີ: ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (M / F) ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາ, ສໍາລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ...