ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ MHD ຖືກກ່າວຫາວ່າ "ການລ່ວງລະເມີດ" ແລະຖືກຍົກເລີກໃນກໍລະນີການລ່ວງລະເມີດ

MHD ໃນຄວາມສັບສົນ. ຜູ້ລອບສັງຫານຝຣັ່ງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ "ການຂ້າຕົວຕາຍແບບສະຫມັກໃຈ" ແລະຖືກຈັດໃສ່ໃນ ...
ຫນ້າ 1 ໃນ 9425